Stations
Station NameSystemAllegianceGovernmentEconomy
Zudov Dock (L)UchalurojaFederationCorporateIndustrial
Zudov Hub (L)RMK 6EmpirePatronageIndustrial,Refinery
Zudov Observatory ArankaFederationDemocracyNone
Zudov Orbital (M)HachFederationDemocracyExtraction,Refinery
Zudov Port (M)BarathaonaIndependentCorporateRefinery
Zudov Relay (L)VukurnirFederationCorporateMilitary
Zudov Survey (M)AnumclawFederationDemocracyExtraction,Industrial
Zudov Survey (M)NarasimhaFederationCorporateExtraction,Refinery
Zudov Terminal (L)SagaFederationCorporateRefinery
Zwicky Beacon (M)BanjiIndependentAnarchyExtraction
Zwicky Beacon (L)ManianscudoEmpireCorporateRefinery
Zwicky Dock (L)CoanoaIndependentCommunismExtraction,Refinery
Zwicky Dock (L)HIP 26985EmpireCorporateIndustrial
Zwicky Hub (M)SaisiyatEmpireCorporateHigh Tech,Refinery
Zwicky Keep (L)LumbawetiacIndependentCooperativeMilitary
Zwicky Oasis (M)ThewitesIndependentCommunismTerraforming
Zwicky Orbital (M)HIP 3142EmpirePatronageExtraction
Zwicky Port (M)PopoloEmpirePatronageExtraction,Refinery
Zwicky Station (M)BriansEmpirePatronageIndustrial
Zwicky Stop (M)LuphinnEmpireCorporateExtraction
Zwicky Terminal (L)Okua'gsaEmpireCorporateExtraction,Industrial
Zwicky Terminal (M)SerdEmpireCorporateExtraction,Refinery
Zwicky Terminal (L)WanjanEmpireDictatorshipExtraction,Industrial
Zwicky Vision (M)Ho PaniEmpireCorporateExtraction
Station Search